Trivselregler

Det här behöver du som äger bostadsrättslägenhet och bor inom fastigheten Kopparn 9 veta. Klicka på rubrik i innehållsförteckningen för att komma dit du önskar.

Adventsfika

Torsdagen före första advent sätter vi granen på plats på gården. Föreningen bjuder då också på traditionsenlig adventsfika.

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller liknande skäl, så skall du skriftligen ansöka om tillstånd hos styrelsen. I ansökan ska framgå personnummer på den/de som ska hyra bostaden i andra hand samt under vilken tidsperiod som andrahands­­uthyrningen ska ske. Vidare ska ansökan innehålla anledning till andrahands­uthyrningen. Styrelsen beviljar endast andrahandsuthyrning i 1 år om giltiga skäl finns och kan styrkas. Styrelsen meddelar sitt beslut skriftligen genom utdrag ur styrelseprotokoll.

Årsmöte

Föreningens årsmöte/årsstämma avhålls vanligtvis i april eller maj varje år. Föreningens medlemmar kallas i god tid och ges möjlighet att ta del av föreningens ekonomi och verksamhet. Årsstämman avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter väljs ny styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningens uppgift är att till nästa årsstämma lägga fram förslag på ledamöter och suppleanter. På årsmötet behandlas även de eventuella motioner som inlämnats i förväg av medlemmarna.

Återvinning

Bostadsrättsföreningen betalar extra för möjligheten att lämna material till återvinning. Det är av vikt att alla hjälps åt att hålla det i bra ordning. När kärlen är fulla lämnas materialet i stället till någon av återvinningsstationerna. De närmaste finns längre ned på Bondegatan och på Renstiernas gata. Återvinningskärl i soprummet finns för tidningar, plast, papper/kartong, metall och organiskt avfall. Där finns också batteriholk, kärl för små­elektronik och lampor. Vi återvinner inte glasförpackningar. Dessa måste i stället lämnas på återvinningsstationerna.

Avgifter

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastighetsägarna Sthlm. Har du frågor om månadsavgiften, kontakta Sandra Persson sandra.persson@fastighetsagarna.se

Avlopp

Om det blir stopp i avloppet kontakta vår fastighetsskötare. Försök inte själv att med olika kemikalier lösa upp propparna. Kemikalierna fräter nämligen på stammarna vilket kan bli dyrbart för föreningen. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren finns på sidan ”Kontaktlista”.

Balkong

Aktiviteter under kvällstid och nätter på din balkong kan störa dina grannar, se rubriken tystnad råder nedan. Om du önskar montera balkongskydd på din balkong tänk på att föreningen har beslutat att dessa ska ha en enhetlig kulör. Kontakta styrelsen om du har för avsikt att montera balkongskydd så får du kulörens nummer och anvisningar för skyddets utformning och montage. Blomlådor monterade på balkongräcken ska sitta på insidan för att undvika risk för nedfallande föremål.

Balkonger i trapphusen

Balkongerna är öppna och till för alla. Ställ gärna tillfälligt ut bord och stolar på trappbalkongerna men använd dem inte som förråd eller för att under längre tid vädra sängkläder o. dyl. Balkongen är en gemensam tillgång så kom överens med dina trappgrannar om hur ni vill ha den.

Barnvagnar

Barnvagnsrum finns på bottenvåningen i uppgång A (här delas utrymmet med cyklar) och B. Barnvagnar får inte ställas i entréer eller på trappavsatserna. De hindrar utrymning vid brand och försvårar städningen.

Bollspel

Många boende blir störda av bollsspel på gården. Föreningsstämman för Kopparn 9 har därför beslutat att spel med bollar (t.ex. fotboll och basketboll) inte får förekomma på gården.

Bostadsrätt

Bostadsrättsförening som boendeform bygger på medlemmarnas aktiva samverkan och deltagande. De högst prioriterade målen bör vara lägsta möjliga boendekostnad, långsiktig trygghet i boendet och en god boendemiljö. En del av detta kräver att vi satsar pengar, men mycket är gratis och handlar om hur vi som bor i huset vårdar och utvecklar vår boendemiljö.

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen

Varje medlem är skyldig att själv teckna en hemförsäkring. I försäkringen bör det så kallade bostadsrättstillägget ingå. Medan den vanliga hemförsäkringen endast omfattar lösöre (t ex möbler och teve), så täcker bostadsrättstillägget reparation av skadade delar i din lägenhet som du som bostadsrättsinnehavare har underhållsansvar för (t ex golv, porslin, yt- och tätskikt). Tillägget omfattar också fast inredning som du eller tidigare ägare har bekostat (t ex kök och parkett).

Bredband

Föreningen äger ett nät som vi har avtal med Ownit (www.ownit.se) om. Bredbands­uppkoppling ingår i månadsavgiften. Genom Ownit finns även möjlighet att köpa IP-telefoni och/eller IP-TV.

Cyklar

Cykelrum finns i källaren i D och på bottenvåningen i A. Ställ inte cyklar i portalen eller så att de i övrigt hindrar passagen till gården. Cyklar på gården placeras vid cykelställen på gården och får inte låsas fast i annat än i cykelställen.

Diskmaskin

Anslutning får bara göras på kallvattenledningen. Använd behörig installatör.

Dörrar

Port- och balkongdörrar i trapphusen bör hållas stängda. Under den kalla årstiden skall de hållas stängda, se rubriken ”Energi – Spar på energin”.

Droppande kranar och rinnande toaletter

Om du har en kran som droppar eller en rinnande toalett så bör vår fastighetsskötare – eller annan behörig person – byta packningarna. Droppande vatten och rinnande toaletter kan bli dyrt för oss. Byte av packningar bekostas av respektive föreningsmedlem.

El- och elektronikavfall

Sedan 1 juli 2001 finns en lag om att allt el- och elektronikavfall skall tas om hand, skilt från övrigt avfall. Inget med sladd får hamna i soppåsen. Avfallet kan innehålla delar som är skadligt för miljön och människor. Släng elektronikavfall i den avsedda buren i soprummet. Större föremål såsom kyl och frys lämnas inte i soprummet utan var och en fraktar själv detta till en återvinningscentral.

Element

Om du har ett element som droppar så kontakta Fastighetsägarna som byter packningen. Föreningen bekostar åtgärden.

Energi – Spar på energin

Spar på energin i huset. Det är viktigt både för miljön och för våra energikostnader. Vi betalar ca 500 000 kr om året bara för värmen till byggnaden och till varmvatten. Tänk bl.a. på att vädra sparsamt och snabbt. Sänk gärna termostaten på elementen om lägenheten känns för varm. Låt inte portar till trapphusen stå öppna när det är kallt ute. Spara på varmvattnet, låt inte kranar stå och rinna. Enligt genomförd energideklaration har vi en högre energiförbrukning än jämförbara hus.

Entrén

Entrédörren öppnas automatiskt. För att motorn i dörren inte ska gå sönder, får denna del av dörren aldrig ställas upp. Ställ i stället upp den andra, större dörren.

Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma när beslut behöver fattas i viktiga frågor som berör alla medlemmar.

Felanmälan

Vår tekniska förvaltning sköts av BK Fastighetsservice.

För mindre fel som kan åtgärdas vid fastighetsskötarens veckovisa rondering, ring dagtid (07.00–16.00, lunchstängt 11.30–12.30) på telefon 08-556 966 30 eller mejla brevladan@bkfastighetsservice.se.

Vid allvarliga och akuta fel: Ring journumret 08-714 82 10.

Fest

Det är trevligt med fester – så länge grannarna inte störs. När man ska ha en fest som kan bli lite högljudd varskor man sina grannar. Festarrangören ansvarar för att ljudnivån från festen inte blir störande. Sätt gärna upp ett anslag på tavlan i portalen för att meddela dina grannar. Tänk även på att det är du som bostadsrättsägare som ansvarar för dina gäster när de befinner sig inom fastigheten.

Föreningen tillhandahåller bord, stolar och fyra partytält som alla medlemmar kan låna vid behov. Bokningslista hänger utanför föreningslokalen.

Föreningslokalen

All information om vår föreningslokal hittar du under fliken ”Föreningslokalen” i toppmenyn.

Försäljning av bostadsrättslägenhet

Innan en försäljning är genomförd skall styrelsen godkänna den/de nya medlemmarna. Detta sköts vanligtvis i kontakter mellan mäklaren och styrelsens ordförande efter beslut i styrelsen.

Förslag till styrelsen

Förslag till trivselskapande åtgärder, kul idéer, visioner och synpunkter är alltid välkomna till styrelsen. Ta kontakt direkt med någon i styrelsen eller maila styrelsen.

Gården

Till huset hör en fin gård. Gården är både genom sin storlek och öppenhet en av fastighetens bästa tillgångar som vi skall vara rädda om. Det är en angelägenhet för oss alla som bor i huset att hjälpa till och hålla ordning på gården. Vi sköter gården själva och det mesta sker genom frivilligt arbete. Vill du delta i trädgårdsskötseln kan du anmäla dig till Gårdsgruppen. Vid årsstämman våren 2004 har bostadsrättsföreningen beslutat om följande policy för gården: Gården som tillhör Brf Kopparn 9 är både till för föreningens barn och vuxna. Utformningen är ett försök till balans mellan barns behov av lek och vuxnas behov av avkoppling. Dessa önskemål går självfallet att förena om vuxna visar tolerans mot barnen och barnen visar hänsyn till vuxna och samtidigt är rädda om gården.

Det finns två grillar med tillhörande sittgrupper. Du bokar dessa på bokatvättid.se.

Gårdsfest

Efter årsstämman bjuder föreningen samtliga medlemmar på middag.

Grillning

Grillning på öppen balkong får ske i form av el eller gasol. Gasolflaskan får då vara av högst P11-storlek (26 liter). Grillning med gårdens gemensamma grillar sker med kol.

Grovsopor

Var och en måste själv svara för bortforslingen av större mängder grovsopor till sopstation (t.ex. av kartonger vid inflyttning). I soprummet finns ett kärl för mindre skrymmande grovsopor. Eftersom utrymmet är begränsat får större mängder grovsopor eller skrymmande grovsopor inte ställas i soprummet. Det som slängs måste placeras i kärlet – utan att överstiga kanten på kärlet – aldrig på golvet.

Hemförsäkring

Varje medlem är skyldig att själv teckna en hemförsäkring. I försäkringen bör det så kallade bostadsrättstillägget ingå. (Läs mer under Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.)

Hiss

Är hissen trasig, felanmäl inte hos Otis, utan kontakta i stället någon av de hissansvariga i styrelsen (se kontaktlista i entrén eller på hemsidan). Om det är akut och du inte kan få tag på någon av kontaktpersonerna, kontakta firman Magnussons hiss (Otis) 0200-22 10 11. OBS! Tänk på klämrisken (och att skydda inredningen) när föremål transporteras i hissen.

Hissarnas dörrar kan ställas upp vid behov.

Husdjur

De som har husdjur är också ansvariga för dem. För allas trivsel skall hundar hållas kopplade och de skall inte rastas på gården. I vår närhet finns en rastgård för hundar i Vitabergsparken.

Isbeläggning och snöskottning

Vi skottar och sandar själva på gården, snöskyffel finns i soprummet och sand finns i lådan på gården. Snöskottning på taken sköts av Björn Perssons Plåt vid behov. Kontakta styrelsen omgående om du har noterat istappar eller snösjok!

Julgranar

Styrelsen ordnar gemensam bortforsling av granar strax efter Tjugondag Knut (13 januari). Granarna återvinns till bioenergi.

Julgranar

Styrelsen meddelar varje år var julgranar skall slängas.

Källarförråden

Naturliga fuktvariationer i betonggolvet i källaren gör att vi rekommenderar att inte ställa pappkartonger eller annat direkt på golvet, då kartongerna drar åt sig fukt och kan mögla.

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse anmäls till Polisen. Då fotograferas också det som skett. Klottersaneringen och reparationen kostar en hel del för oss. Vi medlemmar i föreningen gör det vi kan för att finna ut vem eller vilka som har gjort skadorna och kräva den/dem på betalning. Det är viktigt att vi alla i huset är vaksamma och hjälps åt att förhindra klotter och skadegörelse.

Köksfläkt/Spiskåpa

Köksfläkten, dvs. spiskåpan, är en del av ventilationssystemet och påverkar ventilationen i hela huset. Spiskåpa med fläkt får inte kopplas direkt till systemet. Man kan ha en spiskåpa med kolfilter och då ha fläkt som återför luften till rummet. En ny lösning har kommit fram med ett spjäll monterat mellan fläkten och ventilationskanalen. Innan du väljer system är det lämpligt att du kontaktar styrelsen. Se vidare under rubriken ”Ventilation”.

Kyl/Frys

Kasserade kylar och frysar får inte ställas i soprummet och inte heller ställas vid en återvinningsstation. De skall återlämnas till försäljningsstället eller lämnas vid en återvinningscentral.

Lokalen

All information om vår föreningslokal hittar du under fliken ”Föreningslokalen” i toppmenyn.

Markiser

Markiser på den putsade fasaden är inte tillåtet. För vindsvåningarna har stämman beslutat godkänna markiser som sätts mot den svarta plåten och då ska markisväven vara mörkblå.

Mattor

Mattor rengörs i grovtvättmaskinen eller vid piskställning. Mattor får inte torkas i våra torktumlare. Se tvättstugeregler.

Motorfordon

Reparation av eller körning med motorfordon på gården är inte tillåten.

Nycklar

Det finns nycklar utöver nyckeln till lägenheten:
  • Portnyckel som även går till källaren, cykelrum och tvättstugan
  • Nyckel till korridordörr vid källarförråd. Skalskyddet har förstärkts genom kodlås och tillhörande passerbrickor /RFID-taggar.
Mellan 23.00–07.00 kan endast taggar och portnyckel användas för att komma in i huset. Även till soprummet är det endast taggarna som kan användas, koden fungerar ej där. Taggarna är personliga och om någon tappas bort ska detta meddelas till nyckelansvarig. Nycklarna och taggarna ingår i ett slutet nyckelsystem och kan beställas av föreningens nyckelansvariga. Den som behöver extranyckel eller tagg bekostar detta själv. Föreningens nyckelansvariga hjälper till med detta. Vilka som är nyckelansvariga framgår av kontaktlistan på anslagstavlan och på hemsidan.

Ohyra

Om du tror att du fått in ohyra i din lägenhet, kontakta NOMOR så snart som möjligt, ring 0771-122 300. Föreningen har en försäkring som täcker bekämpning av ohyra i lägenheterna. Meddela även styrelsen när du fått problem, så att styrelsen kan klarlägga om det är ett allmänt problem i huset. Råttproblem inom lägenheterna hjälper NOMOR till med men bekostas av lägenhetsinnehavaren övriga utrymmen ansvarar föreningen för.

Ombyggnad och renovering av den egna lägenheten

Vid planerad ombyggnad av lägenheten, kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas. Sätt även upp informationslappar i entrén med uppgifter om arbetets art och tidsspann. Bifoga även kontaktuppgifter.

För att få göra större ändringar i din lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Med större renoveringar avses exempelvis renovering av kök och badrum, rivning av bärande vägg, omdragning av el m.m. För dessa ändamål har vi en renoveringsblankett (som du skriver ut från webbsidan, fyller i och lägger i styrelsens brevlåda).

Byggavfall ska omhändertas för sig självt och får aldrig läggas bland avfallet i soprummet. Byggavfall (inte heller i byggsäckar) får lämnas i trapphus eller på fastighetens mark. För att få ställa byggsäckar (eller container) på gatan krävs ett tillstånd från polisen.

Övrigt

Lämna gärna förslag till styrelsen på andra saker du tycker bör komma med i denna information. Vilka som är valda till styrelsen och andra uppdrag i Brf Kopparn 9 framgår av kontaktlistan på anslagstavlan samt här på föreningens webbsida.

Piskställning

Finns på gården.

Portkod

Vi byter vanligen portkod årligen och då i samband med årsstämman i april/maj.

Renovering

För att få göra större ändringar i din lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Med större renoveringar avses exempelvis renovering av kök och badrum, omdragning av el m.m. Ladda ner, fyll i och skicka in vår renoveringsblankett (under Dokument) till styrelsen innan du påbörjar renovering. Se mer under  ”Ombyggnad och renovering av den egna lägenheten” samt ”Vattenavstängning”. Ljudliga renoveringar/hantverk får utföras måndag ­till torsdag 08:00–18:00, fredag 08:00–16:00 samt 10:00­–16:00 på lördagar. Söndagar tyst.

Rökning och fimpar

Vi röker inte i gemensamma utrymmen och fimpar inte heller på gården, på vädringsbalkongerna eller utanför porten. Se också till att det inte faller aska och fimpar från balkonger.

Skadegörelse och klotter

Se ovan under ”Klotter och skadegörelse”.

Snöröjning

Se under rubriken ”Isbeläggning och snöskottning”.

Sopor

Soporna sorteras och slängs i avsedda kärl. Ställ inte ut soppåsar i trapphuset. Lägg inte avfall på golvet eller i överfulla kärl. Kuvert och annat papper med klister skall inte läggas bland tidningar/papper utan i hushållssoporna. I soprummet finns ett kärl för mindre skrymmande grovsopor. Eftersom utrymmet är begränsat måste samtliga medlemmar själva svara för bortforslingen av större mängder grovsopor till sopstation. Grovsopor får under inga omständigheter ställas i på golvet i soprummet. Miljöfarligt avfall såsom kemikalier, färgburkar etc. lämnas inte i soprummet utan till en återvinningscentral eller till miljöbilen som kommer några gånger per år. För tid och plats se Stockholms stads hemsida. Kasserade kylar och frysar får inte ställas i soprummet utan skall återlämnas till försäljningsstället eller till en återvinningscentral. Hjälp till att hålla ordning – sop och skyffel finns i soprummet. Soprummet är stängt mellan 22:00–07:00 för att undvika störning i närliggande lägenheter. Är du osäker på hur du sorterar ditt avfall, läs den detaljerade informationen vid varje kärl, eller kontakta styrelsen.

Städdagar

På höst och vår anordnar föreningen städdagar. Vi hjälps alla åt att städa och snygga upp på gården, i källargångar, soprummet, tvättstugan m.m. samt bär ut eller tar in föreningens trädgårdsmöbler. Vi rensar också ut omärkta cyklar och skänker bort dessa. I anslutning till städdagen bjuder föreningen på en enklare middag på gården eller i föreningslokalen.

Störande grannar

Om vi blir störda av våra grannar försöker vi först att prata med dem direkt. De flesta är inte medvetna om att de stör. Det är bra att vi pratar med varandra om vad som upplevs som störande. Vid allvarliga störningar - ring polisen och underrätta därefter styrelsen. Vid polisingripanden och störningar som man inte kommer tillrätta med skall anmälan ske till styrelsen.

Styrelsen

Föreningens styrelse utses vid årsmötet. Styrelsens medlemmar och hur de kontaktas finns angivna på anslagstavlan och hemsidan. Meddelande till styrelsen kan lämnas i styrelsens brevlåda i entrén eller skickas via e-post.

Tidningar

Behållare för återvinning av tidningar finns i soprummet.

Toaletter

Se rubrik ”Droppande kranar och rinnande toaletter”.

Trädgårdsredskap

Delta gärna i att hålla vår gård fin. Det finns gräsklippare, spadar, krattor, vattenslang m.m. i källarförrådet vid uppgång D. Glöm inte att ställa tillbaka dem (rengjorda) där du tog dem. Nyckel finns hos medlemmar som är med i Gårdsgruppen.

Trapphusen

Vi får inte förvara några saker i trapphus och källarkorridorer. Detta på grund av brandfaran, för att hålla alla utrymningvägar öppna och för att inte på något sätt försvåra en eventuell utrymning. Detta gäller allt från barnvagnar, cyklar, mattor, skor och blomkrukor etc. Styrelsen gör återkommande ronder i huset. Eventuella objekt kommer då att bäras ner till soprummet.

Trappstädning

Ett städbolag utför trappstädningen en gång i veckan vintertid och varannan vecka sommartid.

TV

IP-TV fås via Ownit och kabel-TV via Comhem.

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källarplanet i B-/D-uppgången. Tvättstugan kan användas mellan klockan 07.00–22.00. Bokning görs på bokatvättid.se (det finns även en tvättmaskin – med tillhörande torkskåp och torktumlare – som inte är bokningsbara). Om du saknar eller har glömt bort dina inloggningsuppgifter, kontakta styrelsen. Tvättid som inte påbörjats efter 30 minuter är fri att användas av någon annan och vi kan låta tvätten torka max 30 minuter in på nästa tvättid. Vi håller själva rent i tvättstugan och lämnar den i välstädat skick. Det innebär bl.a. att luddfiltren i torktumlaren rengörs, samt att vi sopar och våttorkar golv och torkar av maskinerna. Till tvättstugan hör torkrum och mangelrum. För ordningen finns också regler uppsatta i tvättstugan.

Tystnad råder

Lugnet bör få råda i huset och på gården mellan klockan 22.00-07.00 vardagar och klockan 23.00–09.00 helger. Tvättmaskiner och torktumlare i lägenhet bör inte köras mellan klockan 22.00–08.00.

Ljudliga renoveringar/hantverk får utföras måndag till torsdag 08:00–18:00, fredag 08:00–16:00, samt 10:00–16:00 på lördagar. Söndagar tyst.

Utrymningsvägar

Trapphus, vädringsbalkongerna och källarkorridorer är utrymningsvägar. De får inte blockeras. Dörrar måste vara öppningsbara. Där får inte finnas något brännbart eller saker som blockerar eller försvårar utrymning.

Värme

Elementen i lägenheterna är försedda med termostatventiler som är injusterade för att ge rätt värmegenomströmning. Om det är för varmt eller kallt i lägenheten så vrid på termostatratten på elementen. Vid ventilation ska termostaten stå på minimum. Om funktionen på elementen är defekt av någon anledning – kontakta styrelsen som efter kontroll vid behov anmäler till fastighetsskötaren för åtgärder. Vid läckage måste anmälan ske direkt till fastighetsskötaren.

Vattenavstängning

Medlemmar får under inga omständigheter stänga av hela fastighetens vattentillförsel (detta påverkar även våra två grannhus). I stället måste er entreprenör konsultera våra dokument för vattenavstängning. Dessa (Vattenavstängning samt Vattenavstängningsschema, A3) finns att ladda ner under Dokument. Kontakta styrelsen om ni har frågor.

Vattenlås

Vid dålig avrinning i kök eller badrum kan vattenlåset behöva tömmas. Är du osäker på hur man gör, så finns utmärkta instruktionsvideor på webben. Sök på ”rengöring av vattenlås”. Föreningen spolar samtliga rör på regelbunden basis.

Ventilation

Lägenheterna har ett styrt frånluftsystem. Luft tas in genom ventiler ovanför fönstren i sovrum och vardagsrum och sugs ut genom köks- och badrumsfläktarna. Stäng inte igen dessa ventiler. Resultatet blir att du får för liten luftomsättning i lägenheten med dålig inomhusmiljö som följd. Utsugen i kök och badrum får absolut inte sättas igen eller justeras på annat sätt då detta påverkar ventilationen både hos dina närmaste grannar och i hela huset. Spiskåpor kan vara monterade i köksskåp eller sitta fritt. Vid byte ska styrelsen kontaktas. Spiskåpa är normalt kopplad till ventilationskanal med gemensam frånluftsfläkt. Ventilationen kan ställas in i ett normalt läge med litet flöde och ett forcerat läge som bör vara timerstyrt. På marknaden finns det möjligheter att köpa spiskåpor som har sådana spjäll istället för fläkt monterade. Antalet typer är dock begränsat. Man kan också välja spiskåpa med fläkt och med kolfilter och då finns det fler typer att välja mellan. En sådan spiskåpa kopplas inte till ventilationskanalen utan luften går renad tillbaka ut i köket. Frånluften från köket ska då ordnas via en vanlig ventil som ska injusteras av fackman.

Webbsida och informationsblad

Aktuell information om föreningen – såsom kontaktuppgifter, stämmoprotokoll och nyheter – finns på föreningens hemsida; www.brfkopparn9.se. Information sprids även i form av Kopparnytt som sammanställs en gång i kvartalet och då mailas ut och sätts upp på anslagstavlan.